Trang chủ Kinh doanhTài chính MSB, Proparco ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực tín dụng xanh | Tài chính | Tài Chính