Trang chủ Kinh doanhDoanh nhân Tập đoàn Khang Điền (KDH): 21 năm tạo dựng giá trị thật | Doanh nhân | Tài Chính