Trang chủ Công nghệ TP HCM: Chỉ 124 doanh nghiệp có Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ