Trang chủ Kinh doanhDoanh nghiệp “Khát xăng”, cửa hàng bán cầm chừng hoặc đóng cửa